08/10/2011 Santa Severina (KR)

SAM_1552

SAM_1552


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1542

SAM_1542


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1550

SAM_1550


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1535

SAM_1535


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1541

SAM_1541


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1529

SAM_1529


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1531

SAM_1531


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1517

SAM_1517


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1518

SAM_1518


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1519

SAM_1519


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

Syndiquer le contenu