08/10/2011 Santa Severina (KR)

SAM_1520

SAM_1520


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1528

SAM_1528


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1471

SAM_1471


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1480

SAM_1480


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1485

SAM_1485


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1491

SAM_1491


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1513

SAM_1513


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1466

SAM_1466


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1468

SAM_1468


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

SAM_1470

SAM_1470


Giornata 'Diritti a Colori' a Santa Severina (KR). Evento http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_81011

Syndicate content